Inspiratie


Wees jezelf & pas je aan

Antropologen (zoals Jitske Kramer en Danielle Braun) spreken over groepen als tribes. Om een tribe te kunnen bouwen, moet je de essentie ervan goed begrijpen. En dat is dat er voortdurend en tegelijkertijd verschillende diepe menselijke krachten spelen, samengevat in 'power & love'. Aan de ene kant speelt de kracht van power, met de behoefte aan differentiatie, diversiteit, grenzen stellen, tegenstellingen, debat en jezelf zijn. Aan de andere kant speelt de kracht van 'love', met de behoefte aan integratie, eenheid, samenhang, overeenkomsten, dialoog, versmelten en aanpassen. Vanuit de verbindende kracht van 'love' ontstaat een gezamelijk verhaal, een bedoeling, een geloof, een missie. Vanuit de begrenzende kracht van power ontstaan groepsgrenzen, keuzes, nieuwe inzichten. Daarmee zien we ook één van de belangrijkste paradoxen van een tribe 'wees jezelf en pas je aan'. Aan de ene kant stimuleren we uniekheid en talent. Aan de andere kant willen we dat mensen zich conformeren en aanpassen aan de groep. Gemeenschappelijke loyaliteit en veiligheid ontstaan door een voortdurend proces van aanpassen en jezelf zijn.

Diversity is the art of thinking independently together

(ref: Building tribes. Ready for change. Safe for diversity. Management Impact. White paper)

Leren groeien door inzicht geeft je een ander uitzicht!

Wil je inzichten voor je laten werken dan kun je focussen op een drietal tips in jouw professionele omgeving

1. Visie en doelen: Weet wat je belangrijk vindt en hoe je tegen bepaalde vraagstukken aankijkt. Je kan dat niet in je eentje bedenken. Zelfs de 'allergrootsten der aarde' hebben  anderen nodig als input of toetsteen. Kijk dus om je heen, lees, luister en ervaar. Wijs niet direct iets af wat niet in jouw straatje lijkt te passen. Laat je eens verbazen.

2. Jijzelf en anderen: Jouw gedrag beïnvloedt dat van anderen. Durf te ervaren én bevragen wat jouw gedrag met anderen doet. Want alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.

3. Processen, deadlines en resultaten: sommige worden warm van deze woorden, anderen bevriezen. We kunnen er echter niet omheen. Om jezelf en je omgeving scherp en succesvol te houden is het nodig te monitoren: Wat loopt vlot en wat moeilijker? Is iedereen mee? Zijn de verwachtingen realistisch (ook qua timing en middelen)? Doet iedereen waar hij of zij goed in is?

(ref. debaak.nl)

Elke groep heeft twee doelen

Werken in teams vraagt om gelijkwaardige aandacht voor zowel de groep, als het doel. Je zorgt voor fijne werkrelaties, heldere communicatie, duidelijke rollen en dit samen met aandacht voor de taak, dat wat er te doen is. Het gebeurt dat hierin de balans zoek is. De groep loopt vast. Helpen zonder bemoeizucht is wat een teamcoach dan kan bieden. De coach en het team gaan een gelijkwaardige hulprelatie aan. Het is precies in de gelijkwaardigheid dat het (tijdelijke) hulpeloze team de eigen kracht (terug)vindt. (ref. Martijn Vroemen. Handboek teamcoachen. Helpen zonder bemoeizucht.)

Over bestaansrecht en erbijhoren

Bestaansrecht krijg je van de ander die je ziet (ref. Siebke Kaat. Systemisch adviseren)

Hoe zorgen we dat iedereen gezien wordt in wie hij of zij echt is? Meer dan een puzzelstukje in een werkrooster, meer dan een verzameling competenties, meer dan een verlengstuk of cloon van een ander, meer dan een te bestrijden verschil.

Wie erin slaagt meer bestaansrecht te geven aan zijn diepe verlangens en die gaat leven (en dus zichzelf daarin 'laat zien'), nodigt anderen onbewust automatisch ook uit om die beweging te maken... en zo bouwen we samen aan een liefdevollere wereld. Iedereen wil toch leven wat hij of zij diep van binnen verlangt, niet? (Ref: Diane Vandevenne). tip: https://www.dianevandevenne.be/blog/bestaansrecht-wat-is-dat?

Steek het kampvuur aan!

Magische tijd met elkaar creëren: doen we dat nog? Het stemmen van onze interne muziek-instrumenten en samen een melodie schrijven die ons beweegt. Zovele mensen hebben al veel te lang dat niet meer gedaan. Druk-druk-druk, hoger, sneller, beter....alsof er niets goed genoeg is. Alsof 'genoegens' er niet meer toe doen. Marius Buiting (in Anders vasthouden. Wouter Hart) schreef daar een uitzonderlijk mooi gedicht over.

bewogen bewegers

zij komen samen, ogenschijnlijk zonder doel / weliswaar in een oase, maar uit nergens blijkt woestijn / of toch? / maar wat is dan de zon, verzengend / wat is dan het zand, die einder-loze duinen, zee-loos opgetast / wat is dan geen water terwijl 't tot aan onze lippen staat / wat is dan de leegte zonder leven waarin wij ons bewegen / is het soms de tomeloze energie die ons ver-ast met louter opgebrande tijd / het ontelbaar hebben dat hoe krampachtiger wij 't omgrijpen / hoe te meer het door onze vingers glijdt / is dat dan de dorst naar echter en oprechter / naar de sapstroom van de ander / bevrijd van functioneel verband / is het de leegte zonder leven / waarin wij ons in de menigte bewegen / zij komen samen om op verhaal te komen / om zich te laven aan her-innering / van liefde die ze ontvingen en die ze gaven / om zo te worden tot oase-zijn/ in nooit en nergens meer woestijn